מדיניות פרטיות - אתוס עסקים

אתוס עסקים - מדיניות פרטיות

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ופועלים להגן על פרטיות המשתמשים בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי  הוראות כל דין.

1. המידע שאנו אוספים

במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, הנך עשוי להתבקש למסור לאתוס עסקים פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא”ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו בעת ההרשמה/התשלום. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך), מיקומך, מוצרים שרכשת, מידע שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, פרטי אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד (להלן: “המידע”).
הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לאתוס עסקים, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. בנוסף, ידוע לך והנך מסכים שהמידע יוחזק במאגרי המידע של אתוס עסקים ו\או מי מטעמו או עבורו, בארץ או בחו”ל, לרבות, מי שיספק לאתוס עסקים מעת לעת שירותי מחשב, אחסון או עיבוד נתונים על פי דין. יובהר, כי במקרה של אי מסירת המידע אפשרות התשלום באתר לא תהיה זמינה.

2. השימוש במידע

השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו; (ב) על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר, דפוס ומסרונים (SMS) לרבות הצעות מסחריות מטעם אתוס עסקים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר, דפוס ומסרונים כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך; (ו) לצורך תיעוד הקשר איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן ולשיפור השירות; (ז) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל לשותפים עסקיים; ו-(ח) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, אתוס עסקים רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) התקבלה הסכמתך להעברת מידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי אתוס עסקים לצדדים שלישיים, ובלבד שהצד השלישי אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ב) לנותני שירותים של אתוס עסקים, על מנת שנוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל, לרבות לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו\או לבנקים השונים ו\או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם אתוס עסקים ו\או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספיות כאמור בתנאי שימוש אלה; (ג) במקרים בהם נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באמצעות שירותי אתוס עסקים, ולאחר הסכמתך המפורשת לשיתוף הפעולות כאמור, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית; (ד) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך; (ה) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ו) אם תתקבל בידי אתוס עסקים החלטה או צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו\או בכל מקרה בו קיימת חובה על-פי דין למסור את הפרטים ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין אתוס עסקים ו/או מי מטעמו; (ז) במקרה שאתוס עסקים תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;
הנתונים והמידע שנמסרו לאתוס עסקים יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. על אף האמור, אתוס עסקים תהיה רשאית לשמור את הנתונים למשך זמן רב יותר ככל ששמירת מידע כאמור נדרשת לצרכי גיבוי, תיעוד לצרכים משפטיים וצרכים חיוניים אחרים של החברה או לפי כל דין.
לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.

3. זכויות המשתמש

זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע. על כן, אתוס עסקים תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות”) על אתוס עסקים באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: info@logo-me.co.il
זכות לתיקון ומחיקת המידע
אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום אל אתוס עסקים ובדרכים הקבועות בתקנות וכן ע”י פנייה לשירות הלקוחות של האתר כמפורט בכתובת: info@logo-me.co.il אין בפנייה כאמור כדי לחייב את אתוס עסקים לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

אתוס עסקים עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

5. אבטחת מידע

אתוס עסקים עושה ככל שביכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמשים, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. ידוע למשתמש כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות. עם זאת, אין באפשרות אתוס עסקים להבטיח שהאתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידו, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

6. שינויים במדיניות הפרטיות

אתוס עסקים רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה במערכת ההודעות של האתר או בכל דרך סבירה אחרת.
במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

logo-me.co.il
אתוס עסקים
054-7477300
המעיין 4, מודיעין
שעות פעילות: א'-ה'  9:00-17:00
 

 

  המותגים שלנו
  Contigo
  Chilly's
  Hoodies
  Herschel
  The North Face
  JBL
  Samsonite
  Lexon
  ההתמחויות שלנו
  שיטות מיתוג
  מארזי קונספט
  מתנות לעובדים
  מוצרי פרסום
  שילוח בינלאומי
  קטגוריות מובילות
  תיקי מחשב לעובדים
  ביגוד איכותי
  בקבוקים ממותגים
  מתנות לכנסים ותערוכות
  מחברות ממותגות
  הדפסה על גאדג'טים
  גרביים ממותגות
  מתנות לעובד חדש
  אתוס עסקים מפעילה את אתר logo-me.co.il המספק מוצרי קד"מ ייחודים ומתנות לעובדים עבור החברות והארגונים המובילים בישראל.
  אנחנו עובדים מול עשרות ספקים, מותגים, יצרנים ובעלי מלאכה שנבחרו בקפידה, על מנת לספק ללקוחותינו את השירות והמוצר האיכותי ביותר.
  הירשמו לניוזלטר שלנו כדי לקבל רעיונות, מבצעים ועדכונים
  Facebook
  Linkedin
  .
  .
  .
  © 2024 Ethos Business. All rights reserved.
  ..
  .